Въпроси и отговори

Често задавани въпроси:

Кои дейности могат да се предприемат в Свободна зона?

В свободната зона в съответствие с член 6 от Закона могат да се провеждат всички дейности, за които е регистриран потребителя на зоната, с изключение на дейностите, с които се застрашават околната среда, човешкото здраве, материалните блага и сигурността на страната.

Дали в Свободна зона са забранени консигнационни дейности и дали предприятието, което управлява със Зоната, доколкото е  регистрирано и за извършване на външнотърговска дейност, може да открие консигнационен склад в Зоната?

Провеждането на консигнационни дейности и откриването на консигнационен склад е предвидено в член 106 от Закона за митниците и член 21 от Наредбата за митнически надзор и процедурата за обмитяване на стоки, поставени под митнически надзор. За да откриете консигнационен склад в Зоната е необходимо да се отговори на всички изисквания на горепосочените предписания, и следователно не съществува правна пречка за откриване на консигнационен склад в Зоната. Също така, това се отнася и за предприятието, което управлява със Зоната.

Дали в Свободната зона са забранени продажбата на дребно и предлагането на услуги?

В свободната зона, съгласно Закона може да се извършва продажба на дребно на стоки и предлагане на услуги в съответствие с федералните разпоредби, регулиращи търговията на дребно и прелагането на услуги.

Дали стоката която се внася в Зоната се облага с мито?

Стоки, които се внасят в Свободната зона не подлежат на плащане на мито и други вносни мита, с изключение на митнически такси за регистрация в размер на 0,5%.

Кога настъпва задължението за плащане на мита и други вносни мита за стоки, които от Зоната се пускат на вътрешния пазар?

Задължението за плащане на мита и други вносни мита съгласно член 27 от Закона възниква в деня, когато стоките от Зоната са преминали на  югославския пазар.

Дали таксата за регистрация се плаща два пъти при  внос на чуждестранни стоки през Свободната зона в СРЮ, и това: 0,5% при вноса им в Зоната и 1% при вноса в Сърбия от Зоната?

Таксата за митническа регистрация се заплаща в размер на 0,5% при влизането на стоките в Зоната,  а дококото се, или когато тези стоки от Зоната се  пускат на югославския пазар, плащат се  допълнителни 0,5%.

Дали стоките от Свободна зона в износа се облагат с мита?

Износът на стоки в чужбина от Свободната зона не се облага с мита, нито с вносни мита.

 

За повече информации на стрницата на Свободнта зона Пирот »

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug